Zajęcia specjalistyczne

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.
Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia . Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Terapia SI ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy. Terapia SI może być wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego  zapobiegamy późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez :

 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Podczas terapii wykorzystywane są profesjonalne pomoce i  programy multimedialne.

 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna  jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez pedagoga- terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci.

 

Terapia psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych.

Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój dziecka , pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowaniu zachowań negatywnych i niepożądanych.

Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje, odkrywa i realizuje siebie, uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo – pamięciowe, uwagę i spostrzeganie.

 

Dogoterapia

Dogoterapia (kynoterapia) jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami. Przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej a poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. Dlatego też  terapia ta wykorzystywana jest w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje.

 

Trening uwagi słuchowej

Trening słuchowy według metody prof. A.A. Tomatisa polega na słuchaniu odpowiednio przetworzonych dźwięków, w ściśle określonym czasie, przy ustawieniu odpowiednich parametrów. Specjalistyczne urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, jako idealny model ucha ludzkiego, umożliwia stworzenie odpowiednich warunków terapeutycznych. Mięśnie ucha środkowego  są zmuszane do ciągłej pracy, co w warunkach naturalnych nie jest możliwe. Prowadzi to do zwiększenia zdolności i precyzyjności analizy dźwięku. Umożliwia również poprawę zdolności radzenia sobie z natłokiem bodźców słuchowych na które jesteśmy narażeni każdego dnia (zmniejsza się lub eliminuje nadwrażliwość słuchową.

Efekty terapii

 • poprawa koncentracji uwagi,
 • lepsza koordynacja ruchowa,
 • lepsza orientacja w przestrzeni,
 • poprawa kontroli głosu i mowy,
 • wzrost zdolności intelektualnych,
 • polepszenie wyników w nauce.

 

Biofeedback

EEG -Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której dziecko w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie dziecka jest przetwarzany na zrozumiałą dla niego formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu dziecko wie, kiedy jest skoncentrowane, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (m.in. ADHD, dysleksja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, terapia uzależnień), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (sportowców, pilotów, menedżerów, uczniów, studentów, służb mundurowych).

 

Muzykoterapia

Muzykoterapia, jako metoda wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na ustrój psychosomatyczny człowieka stanowi niezwykle cenną metodę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W istotę muzykoterapii wpisana jest kreatywność, co oznacza, iż na każdym etapie życia człowieka jest w stanie rozbudzić jego twórczą aktywność, wzbogacając tym samym życie wewnętrzne człowieka, jego psychikę oraz intelekt. Dzięki temu, iż w swoich działaniach wykorzystuje i jednoczy elementy innych sztuk – tańca, pantomimy, rysunku czy literatury, muzykoterapia wzbogaca metody psychoterapeutyczne, twórczo inspiruje oraz edukuje.