Zajęcia edukacyjne

Edukacja polonistyczna

W świecie liter i głosek ćwiczymy poprawną wymowę głosek i samogłosek. Poznajemy litery, utrwalamy ich kształty poprzez zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne, czytanie prostych sylab aż po układanie ich w krótkie wyrazy. Prowadzimy ćwiczenia logopedyczne oraz kształcimy małą motorykę.

Piękne słowo. Wykorzystujemy klasykę literatury dziecięcej, rozwijającą zasób słownictwa i wyobraźnię dziecka w celu kształtowania przyszłych zainteresowań czytelniczych. Wspólnie uczymy się prostych wierszyków z wykorzystaniem elementów dramy. Poprzez ruch i gest związany z treścią wiersza dzieci mają możliwość obserwowania i wyrażania emocji.

Edukację polonistyczną wzbogacamy wdrażając od 3 roku życia odimienna metodę nauki czytania dr Ireny Majchrzak.

 

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.

Ciekawe i przyjemne zajęcia w przedszkolu zachęcają dzieci do komunikowania się w języku angielskim – początkowo z nauczycielem, zaś w miarę upływu czasu również z rówieśnikami. Aby to osiągnąć :

  • zapewniamy  dzieciom codzienny  kontakt z językiem angielskim,
  • dbamy aby kontakt z językiem  występował nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim,
  • dokładamy wszelkich starań aby dzieci miały rzeczywistą potrzebę codziennego wykorzystania języka.

 

Edukacja twórcza

W edukacji przedszkolnej małych dzieci szczególnie ważna jest aktywność twórcza, którą dziecko podejmuje dla własnej przyjemności. Umożliwienie warunków wielostronnej aktywności w sposób szczególny rozwija wszystkie procesy psychiczne, które sprzyjają pobudzaniu predyspozycji twórczych.

 

Matematyka

Edukację matematyczną dzieci trzeba widzieć szeroko. Musi ona być połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniem pewnych umiejętności matematycznych.
Wiemy, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia te są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Wszystko zaczyna się więc od doświadczeń. W trakcie ich przetwarzania dziecko musi mówić. Nazywanie przedmiotów oraz wykonywanych czynności sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzegać to, co ważne. Dziecięce wypowiedzi są także cenną wskazówką dla dorosłego, na ich podstawie może on stwierdzić, czy dziecko rozumuje we właściwym kierunku.

 

Edukacja przyrodnicza

Jednymi z głównych celów edukacji przyrodniczej jest wyrobienie postawy proekologicznej oraz szacunku dla otaczającego nas świata przyrody. Dziecko w przedszkolu rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody .Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji np. że będzie padał śnieg, deszcz, wiał wiatr, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. Jest uczone poszanowania roślin i zwierząt. Małe dziecko wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych np. na polu, łące, w lesie. Wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo) i wzrostu roślin (światło, temperatura i wilgotność).

 

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym i komplementarnym elementem promocji zdrowia. Wzbogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji  zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które mu szkodzą lub pomagają w rozwoju a także lepsze rozumienie rzeczywistości otaczającej dziecko: zasady, metody i techniki, dotyczące propagowania wśród dzieci zdrowia i promowania prozdrowotnych form aktywności. To przede wszystkim prezentacja zdrowego stylu życia przez nauczyciela, który stanowi swoisty wzorzec właściwych zachowań.

 

Zajęcia integracyjne

Ideą integracji w przedszkolu jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników, gdzie wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Zadaniem przedszkola jest nauczanie tolerancji, szacunku i akceptacji, gotowości niesienia pomocy innym, zapewnienie wszystkim dzieciom    jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie  do nauki w szkole.

Wzory zachowań wyniesione z przedszkola mogą stać się w dorosłym życiu standardem i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec innych.

 

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację, pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną oraz szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Taniec ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną.

 

Zajęcia teatralne

Zabawy teatralne pozwalają  na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę ekspresji siebie, na przykład poprzez śpiew, mowę, gest czy ruch.

Zabawy w  teatr kształtują postawy moralne postawy moralne dzieci, osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji. Udział w odtwarzaniu treści utworu skłania dzieci do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się.

Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawianymi przez siebie postaciami. Każde dziecko przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w jego przygodach, smutkach i radościach.

 

Zajęcia logopedyczne

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji. Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Terapia prowadzona jest zespołowo w każdej grupie przedszkolnej oraz indywidualnie. Na zajęciach grupowych logopeda prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

 

Rytmika

Edukacja muzyczna polega na stopniowym wprowadzaniu dziecka w świat dźwięków, rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości, wyzwalaniu twórczego myślenia, rozbudzaniu pewności siebie, aktywności i chęci poznania. Odkrywanie zainteresowań i zdolności muzycznych małego dziecka jest okazją do rozmiłowania go w muzyce. Na proces ten składają się różne formy prowadzenia zajęć umuzykalniających.

Ważnym i podstawowym zadaniem umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym jest dostarczanie im radości płynącej z kontaktu z muzyką. Dlatego radość dziecka jest naczelnym celem zajęć muzycznych w przedszkolu i jednocześnie warunkiem jego prawidłowego rozwoju.

Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, ma potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, gry, tańca, tworzenia własnych melodii.

 

Plastyka

Podstawą skutecznego funkcjonowania jest postawa twórcza. Dzieci z natury są kreatywne, dlatego też należy tą postawę rozwijać.

Plastyka jest jedną z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania siebie, własnych emocji i przeżyć w toku swojej aktywności.

Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukcji napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

 

Wychowanie

Szanujemy indywidualność każdego człowieka, rozumiejąc, że każdy ma do wypełnienia w życiu inne zadanie.
Marzymy o tym, aby nasi wychowankowie byli w przyszłości, jako osoby dorosłe, mądrymi, odpowiedzialnymi i pełnymi radości ludźmi.

Pragniemy przekazać im dobre wychowanie, kulturę i tradycję polską, aby byli świadomi własnej tożsamości.