Nasz program

Program edukacyjny Dwujęzycznego Przedszkola Artystycznego ABC pozwala Dzieciom przyjętym do naszej placówki na:

  • wszechstronny i pełny rozwój, w tym inteligencji lingwistycznej, muzycznej, matematyczno – logicznej i kinestetycznej
  • poznawanie świata poprzez specjalny, sprofilowany program językowo-artystyczny
  • opanowanie języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, odpowiadającym zapotrzebowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, jego rozwojowi emocjonalnemu i poznawczemu
  • odkrywanie swoich zdolności i upodobań, wybierając wśród różnorodnych propozycji
  • uwrażliwienie na inne kultury i ukształtowanie postawy tolerancyjnej
  • przygotowanie się do szkoły-nasz absolwent to kreatywny, otwarty na świat i innych ludzi uczeń oraz kolega. Dostrzega panujące normy i zasady, jest empatyczny i pomocny. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne by być wzorowym uczniem

Program dydaktyczno-wychowawczy Przedszkola ABC jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej a głównym celem programu jest najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. W naszym przedszkolu treści programowe realizowane są w oparciu o metodę dwujęzyczności tj. połowa zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Język angielski wykorzystywany jest we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych w tym: w czasie posiłków, zabaw dydaktycznych, podczas zajęć muzycznych i plastycznych oraz spacerów i czynności higienicznych. Daje to dziecku możliwość wykorzystania wrodzonych zdolności przyswajania mowy. Równocześnie treści programowe uzupełniamy najciekawszymi programami autorskimi takimi jak: Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego, „Dziecięca Matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne. Prowadzimy również autorskie zajęcia przyrodniczo-poznawcze wykorzystując doświadczenia i przeprowadzając eksperymenty. Oferujemy naszym przedszkolakom szeroki wachlarz zajęć, opiekę logopedyczną i psychologiczną oraz inne zajęcia specjalistyczne.

Poza językiem angielskim stosowanym proponujemy również naukę języka hiszpańskiego. Przedszkole ABC jest przyjazne dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowujemy dla nich indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, różnorodne metody pracy, regularną ewaluację postępów w terapii, odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój, terapię integracji sensorycznej, logopedyczną, pedagogiczną, biofeedback, trening słuchowy według metody prof. A.A. Tomatisa, muzykoterapię, dogoterapię oraz zajęcia włączające do grupy rówieśniczej. W ten sposób przygotowujemy dzieci do podjęcia edukacji szkolnej w placówkach ogólnodostępnych. Zajęcia terapeutyczne realizowane są nieodpłatnie.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pobyt w przedszkolu jest nieodpłatny.

W Przedszkolu, we współpracy z Rodzicami, dajemy dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.

W tym celu staramy się kształtować u dzieci:

samodzielność
poprzez zachętę do podejmowania własnych działań

autonomię
pozwalając dziecku wybierać to, co go interesuje

otwartość na innych
poprzez działanie w grupie

wrażliwość na piękno otoczenia
a zwłaszcza bogactwo i różnorodność natury

Jak zapisać dziecko?

Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc na zasadzie dostępności. Dzieci są wpisywane na listę po uiszczeniu przez rodziców wpisowego. Polecamy umawianie wizyt telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

733 855 655

Serdecznie zapraszamy!

Jeśli planują Państwo zapisać dziecko do naszego Przedszkola , prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego dokumentu oraz o kontakt z dyrektorem w celu podpisania umowy.